05.02.2023

Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти 70.50 KB
Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 79.00 KB
Изработване на скица -проект за разделяне или съединяване на имоти 78.50 KB
Заснемане и координиране на трайни насаждения 80.50 KB
Изработване на копие от карта или нейна част 81.00 KB
Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот 80.50 KB
Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот 651.50 KB
Оцифряване на парцеларен план на стопански двор 70.50 KB
Преработване на парцеларен план на стопански двор 70.50 KB
Предоставяне на координати (X, Y) на точки от опорната мрежа с репераж 79.50 KB
Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите 80.50 KB
Издаване партида на имот 79.00 KB
Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове 78.00 KB
Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и регистъра на имотите 80.00 KB
Изготвяне на скица за имот 79.50 KB
Справка за налична информация от регистъра на собствениците 81.00 KB
Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат) 79.00 KB
Предоставяне на данни по характеристики 81.00 KB
Предоставяне на баланс по характеристики 81.00 KB
Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите 80.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 8.30ч. до 17.30ч.

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации