18.10.2021

План за подобрение на дейността на ОД "Земеделие" Бургас по Европейския модел на управление на качеството CAF /COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK/ 678.70 KB
Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал в ОД“З” Бургас, утвърдени със заповед № РД-11-153/07.08.2012г. на директора на ОД „З“ Бургас, актуализирани и утвърдени със заповед № РД-04-67/19.04.2021 г. на директора на ОД "З" Бургас във връзка с изменение на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г. 3.40 MB
Вътрешни правила по приемане и обработка на сигнали за нередности, нарушения и корупция, докладване при откриване на грешки, измами и злоупотреби, утвърдени със заповед № РД 11-050 /27.04.2012 г., изменени със заповед № РД 11-187 /30.05.2018 г., актуализирани и утвърдени със заповед № РД-04-67/19.04.2021 г. на директора на ОД "З" Бургас 1.83 MB
Мисия, визия и цели на ОД „Земеделие“- Бургас 61.73 KB
Доклад за самооценка по CAF на ОД "Земеделие" Бургас - март 2021г. 1.70 MB
Вътрешни правила за управление на електронен документооборот и работния поток в ОД“З“ Бургас, утвърдени със заповед № РД-04-67/19.04.2021 г. на директора на ОД "З" Бургас 7.35 MB
Вътрешни правила за осигуряване на представително и работно облекло в ОД "З" Бургас, утвърдени със заповед №РД 11-259/30.12.2011г. , изменени със заповед №РД 04-38/19.02.2021г. на директора на ОД "З" Бургас 648.84 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация от ОД “Земеделие” Бургас, утвърдени със заповед № РД 11-050 /27.04.2012 г., изменени със заповед № РД 11-079/20.02.2016 г., изменени със заповед № РД 11-426 /03.10.2016 г., актуализирани и утвърдени със Заповед № РД 04-135/13.07.2020г.; 442.96 KB
Вътрешни правила за оценка и управление на риска в ОД "3" Бургас, утвърдени със заповед №РД-04-120/23.06.2020г. на директора на ОД "З" Бургас 11.06 MB
Вътрешни правила за подбор при мобилност на държавни служители по чл.81 а от ЗДСЛ в ОД „З” Бургас, утвърдени със заповед № РД 04-120/23.06.2020 г. на директора на ОД"З" Бургас, във връзка с изменение на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г. 1.50 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации