19.05.2024

Заповед № РД-04-130/02.08.2023 год. на директора на ОД ”З” - Бургас за класирани участници в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за УПИ IV, кв.1 с площ 2 138 кв.м. по плана на с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. 64.73 KB
Заповед № РД-04-129/01.08.2023 год. на директора на ОД ” Земеделие ” - Бургас за класирани участници в търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 66408.127.9 по КККР на с.Сигмен, общ.Карнобат и ПИ с идентификатори 73211.65.92 и 73211.65.98 по КККР на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас 1.10 MB
Протокол №1/31.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земя по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ в землищeто на с. Чубра, общ. Сунгурларе. В седем дневен срок от обявяването участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия/ - публикуван на 03.04.2023 г. 963.78 KB
Протокол №1/15.03.2022 г. от проведен общ търг по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - публикуван на 21.03.2022 г. 138.00 KB
Заповед №РД-04-28/28.02.2022 г. на Директора на ОД"З" Бургас за одобряване на ЧИ на ПНИ за ПИ 81582.200.1 с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас - публикувано на 02.03.2022 г. 311.28 KB
Заповед №РД-04-8 от 26,01,2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, за земеделски земи - стопански двор с. Росен, общ. Созопол, публикувана на 27.01.2022 г. 98.43 KB
З А П О В Е Д №РД -04-594/ 23.12.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" Бургас за одобряване на План на новообразуваните имоти, засягащ ПИ с идентификатор 20273.67.49 с площ 7 352 кв.м. /бивш имот №000090 по КВС/ по КККР на с. ДЕБЕЛТ, общ. СРЕДЕЦ, обл. БУРГАС и отреждането му като свободен терен, годен за земеделско ползване и не подлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ - публикувана на 29.12.2021 г. 64.65 KB
Обявление за изготвена Заповед №РД-04-418/25.10.2021 г. на Директор ОД"З" за ЧИ на ПНИ, засягащо ПИ 12591.247.3 и ПИ12591.247.4 по КККР на с. Вълчин, общ. Сунгурларе-публикувано на 25.10.2021г. 375.13 KB
Заповед №РД-04-409/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Росен, общ. Созопол и гр. Бургас - кв. Горно Езерово, публикувана на 13.10.2021 г. 710.37 KB
Заповед №РД-04-410/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище гр. Средец, общ. Средец, публикувана на 13.10.2021 г. 608.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации