25.01.2022

З А П О В Е Д №РД -04-594/ 23.12.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" Бургас за одобряване на План на новообразуваните имоти, засягащ ПИ с идентификатор 20273.67.49 с площ 7 352 кв.м. /бивш имот №000090 по КВС/ по КККР на с. ДЕБЕЛТ, общ. СРЕДЕЦ, обл. БУРГАС и отреждането му като свободен терен, годен за земеделско ползване и не подлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ - публикувана на 29.12.2021 г. 64.65 KB
Обявление за изготвена Заповед №РД-04-418/25.10.2021 г. на Директор ОД"З" за ЧИ на ПНИ, засягащо ПИ 12591.247.3 и ПИ12591.247.4 по КККР на с. Вълчин, общ. Сунгурларе-публикувано на 25.10.2021г. 375.13 KB
Заповед №РД-04-409/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Росен, общ. Созопол и гр. Бургас - кв. Горно Езерово, публикувана на 13.10.2021 г. 710.37 KB
Заповед №РД-04-410/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище гр. Средец, общ. Средец, публикувана на 13.10.2021 г. 608.92 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-194-20/29.09.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатор 06776.55.109 с площ 3.700 дка по КККР на с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикувано на 29.09.2021г. 439.17 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-333-7/31.08.2021 г. за изготвена Заповед № РД-04-141/31.08.2021 г. на директора на ОД „З“ - Бургас -публикувано на 31.08.2021г. 66.38 KB
О Б Я В А - Областна дирекция «Земеделие» - гр. Бургас обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед №РД-04-138/23.08.2021 г. на директора на ОД «Земеделие» Бургас е одобрен план на новообразувани имоти, засягащ поземлен имот с идентиф. 24699.6.29 с площ 6 487 кв.м. по КККР в стопански двор на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас - прилежаща площ към обект: „Писта бетонова №6 в бетонов полигон“-публикувана на 23.08.2021г. 257.97 KB
Протокол №1/ 27.05.2021 г. за класиране на кандидатите, явили се на търг за съседи за закупуване на държавна земя, открит със Заповед №РД 04-55/ 24.03.2021 г. на директора на ОД"З" Бургас, относно имот с идентиф. 17974.100.7 по КККР на гр. Средец, обл. Бургас, публикуван на 28.05.2021 г. 121.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-194-6/26.05.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на План на новообразувани имоти засягащо ПИ с идентификатор 61145.32.86 с площ 1,568 дка по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането му за свободен, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ-публикувано на 27.05.2021г. 476.63 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-04-64-11/26.05.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на Частично изменение на ПНИ одобрен със заповед № РД 11-15/06.02.2012 г. на директора на ОД ”З” - Бургас засягащо ПИ с идентификатори 27022.31.95 с площ 488 кв.м. и 27022.31.97 с площ 280 кв.м. по КККР на с. Евренозово, общ. Малко Търново, собственост на ДПФ-МЗХГ от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането им за свободни, годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ-публикувано на 27.05.2021г. 436.09 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации