25.04.2024

ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-194-20/29.09.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатор 06776.55.109 с площ 3.700 дка по КККР на с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикувано на 29.09.2021г. 439.17 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-333-7/31.08.2021 г. за изготвена Заповед № РД-04-141/31.08.2021 г. на директора на ОД „З“ - Бургас -публикувано на 31.08.2021г. 66.38 KB
О Б Я В А - Областна дирекция «Земеделие» - гр. Бургас обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед №РД-04-138/23.08.2021 г. на директора на ОД «Земеделие» Бургас е одобрен план на новообразувани имоти, засягащ поземлен имот с идентиф. 24699.6.29 с площ 6 487 кв.м. по КККР в стопански двор на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас - прилежаща площ към обект: „Писта бетонова №6 в бетонов полигон“-публикувана на 23.08.2021г. 257.97 KB
Протокол №1/ 27.05.2021 г. за класиране на кандидатите, явили се на търг за съседи за закупуване на държавна земя, открит със Заповед №РД 04-55/ 24.03.2021 г. на директора на ОД"З" Бургас, относно имот с идентиф. 17974.100.7 по КККР на гр. Средец, обл. Бургас, публикуван на 28.05.2021 г. 121.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-194-6/26.05.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на План на новообразувани имоти засягащо ПИ с идентификатор 61145.32.86 с площ 1,568 дка по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането му за свободен, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ-публикувано на 27.05.2021г. 476.63 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-04-64-11/26.05.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на Частично изменение на ПНИ одобрен със заповед № РД 11-15/06.02.2012 г. на директора на ОД ”З” - Бургас засягащо ПИ с идентификатори 27022.31.95 с площ 488 кв.м. и 27022.31.97 с площ 280 кв.м. по КККР на с. Евренозово, общ. Малко Търново, собственост на ДПФ-МЗХГ от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането им за свободни, годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ-публикувано на 27.05.2021г. 436.09 KB
Протокол №1/ 14.04.2021 г. за класиране на кандидатите, явили се на общ търг за закупуване на държавна земя, открит със Заповед №РД 04-47/ 10.03.2021 г. на директора на ОД"З" Бургас, относно имоти в с. Росен, общ. Созопол и кв. Горно Езерово, общ. Бургас, публикуван на 20.04.2021 г. 132.00 KB
Заповед №РД-04-55/24.03.2021 г. на директора на ОД"З" Бургас за откриване на процедура относно ПИ 17974.100.7 по КККР на гр. Средец стопански двор за включване в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, публикувана на 26.03.2021г. 15.93 MB
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в: - Стоп. двор в землището на гр. БУРГАС, кв. Горно Езерово ПИ 07079.7.1649 по КККР - Стоп. двор в землището на с. РОСЕН, общ. Созопол ПИ 63029.21.646 и ПИ 63029.21.649 по КККР, публикувана на 12.03.2021г. 1.41 MB
Заповед № РД-04-54/ 23.03.2021 г. на директора на ОД"Земеделие" за одобряване на ПНИ, засягащо ПИ 81102.63.39 по КККР с. Черноград, общ. Айтос 275.22 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации