05.02.2023

Издаване на удостоверение за реституционни претенции 78.00 KB
Издаване на удостоверение за идентичност на имоти 78.00 KB
Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка 78.50 KB
Издаване на удостоверение за данните по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния и регистър 84.00 KB
Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти 229.00 KB
Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 76.50 KB
Предоставяне на достъп до обществена информация 129.50 KB
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга 83.00 KB
Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 660.50 KB
Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 78.00 KB
Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка 662.50 KB
Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация 69.00 KB
Издаване на акт за категоризация на земеделски земи 657.50 KB
Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба земеделие 79.00 KB
Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 82.00 KB
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 8.30ч. до 17.30ч.

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации