21.10.2021

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОД "Земеделие" Бургас 773.57 KB
Периодична доставка на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Бургас 156.90 KB
Договор по публична покана "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 3.41 MB
Договор РД 12-15/13.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 3.62 MB
Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 11-267/04.09.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас, със задача разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки" 268.65 KB
Протокол от работата на комисията назначена със Заповед № РД 11 – 72/13.04.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас, със задача да получи, разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 272.00 KB
Договор РД - 2- 21/04.10.2017г. с предмет „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, за Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки” 6.59 MB
Договор РД - 2- 20/04.10.2017г. с предмет „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, за Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; 11.51 MB
Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с поръчката: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки". 840.81 KB
П Р О Т О К О Л От дейността на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с № 1/17.05.2017г. на Лидия Станкова- Директор на ОД „Земеделие”, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” - публикуван на 18.07.2017г 58.19 KB
Идент. № 9052712/13.04.2016 г. Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 2.95 MB
Протокол 802.04 KB
Договор по публична покана "Доставка на тонер касети и консумативи на копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 4.43 MB
Протокол по публична покана "Доставка на тонер касети и консумативи на копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 1.15 MB
Протокол по публична покана "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 1.12 MB
Доставка на тонер касети за нуждите на ОД "Земеделие" Бургас 797.07 KB
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации