19.07.2024

З А П О В Е Д № РД 11 –408 гр. Бургас; 01.10.2015г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1579/30.09.2015г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-274/05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ 1.32 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –11 гр. Бургас; 26.01.2016г. На основание Заповед №РД 11-599/30.12.2015г. за възобновяване на основание чл.99 и чл.102 АПК, чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 318/26.01.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-599/3.12.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на гр. Малко Търново, ЕКАТТЕ 46663, общ. Малко Търново, съгласно служебно разпределение за стопанската 2015/2016г 1.26 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –401/01.10.2015г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Огнен, общ.Карнобат 5.24 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –20 гр. Бургас; 26.01.2016г. На основание Заповед №РД 11-599/30.12.2015г., за възобновяване на основние чл.99 и 102 АПК и чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 318/26.01.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-599/30.12.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Граматиково, ЕКАТТЕ 17693, общ. Малко Търново, с нтп „пасище, мера” съгласно служебно разпределение за стопанската 2015/2016г 1.85 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –390/01.10.2015г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с. Извор, общ. Бургас 4.81 MB
На основание чл. 99 т.2 от АПК, във връзка с уведомително писмо от Йовка Василева Панчева, Управител на „Панорама 2000” ЕООД, вх. № 788/27.11.2015г. в ОСЗ Бургас във вр. с представено доброволно споразумение по чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), преразгледах Заповед № 11-387/01.10.2015г. на Директора на ОД»Земеделие» Бургас за землище с. Димчево за стопанската 15/16г. 110.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –23 гр. Бургас; 26.01.2016г. На основание Заповед №РД 11-599/30.12.2015г. за възобновяване на основание чл.99 и чл.102 АПК, чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 318/26.01.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-599/3.12.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, общ. Малко Търново, съгласно служебно разпределение за стопанската 2015/2016г 566.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –581 гр. Бургас; 20.11.2015г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД- 11-435/01.10.2015 Г. 3.15 MB
На основание чл. 99 т.2 от АПК, във връзка с постъпило в ОДЗ – Бургас уведомително писмо с вх. № 2265/03.12.2015 г. от инж.Йордан Сачанов, Началник на Общинска служба по земеделие – Несебър предвид доброволно споразумение за определяне масиви за ползване в землище с. Кошарица, общ. Несебър за стопанската 2015/2016г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ 1.73 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –16 гр. Бургас; 26.01.2016г. На основание Заповед №РД 11-599/30.12.2015г. за възобновяване на основание чл.99 и чл.102 АПК, чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 318/26.01.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-599/3.12.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Калово, ЕКАТТЕ 35451, общ. Малко Търново, съгласно служебно разпределение за стопанската 2015/2016г 440.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации