12.07.2024

Вътрешни правила за оценка и управление на риска в ОД "3" Бургас, утвърдени със заповед №РД-04-120/23.06.2020г. на директора на ОД "З" Бургас 11.06 MB
Вътрешни правила за подбор при мобилност на държавни служители по чл.81 а от ЗДСЛ в ОД „З” Бургас, утвърдени със заповед № РД 04-120/23.06.2020 г. на директора на ОД"З" Бургас, във връзка с изменение на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г. 1.50 MB
Вътрешни правила за финансово управление и контрол в ОД „Земеделие“ Бургас, утвърдени със заповед № РД 11-030-01/22.03.2010 г., изменени със заповед № РД 11-205/30.04.2015 г., актуализирани във връзка с утвърдена от министъра на финансите нова методология за вътрешен контрол, в т.ч. и за вътрешен одит в публичния сектор от м. март 2020 г.; Утвърдени със Заповед № РД 04-10-120/23.06.2020г. 12.85 MB
Риск Регистър на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас 2020г. 1.59 MB
Стратегия за управление на риска, утвърдена със заповед № РД11-050 /27.04.2012 г. на директора на ОД“З“ Бургас, актуализирана във връзка с утвърдена от министъра на финансите нова методология за вътрешен контрол, от м. март 2020 г., утвърдена със заповед № РД 04-10-120/23.06.2020г. на директора на ОД“З“ Бургас 8.53 MB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД“З” Бургас –утвърдени със Заповед № РД 11-217/30.12.2010г., изменени със заповед, актуализирани и утвърдени със Заповед № РД 04-94/12.05.2020г. 881.04 KB
Отчет за целите на администрацията - 2020г. 6.26 MB
Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи, масиви за ползване на пасища, мери и ливади и за изплащане на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ в ОД „Земеделие“ – Бургас, утвърдени със заповед № РД 11-632/20.12.2019г. 14.59 MB
Вътрешни правила за работната заплата в ОД „З” Бургас, утвърдени със заповед № РД 11-030-01/22.03.2010 г. на директора на ОД "З" Бургас, изменени със заповед № РД 11-083/31.07.2012г., изменени със заповед № РД 11-428/07.10.2016г., изменени със заповед № РД 11-253/25.07.2017г., актуализирани със заповед № РД 11-08/18.01.2019 г. на директора на ОД "З" Бургас във връзка с изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация от 15 януари 2019г. 1.05 MB
Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ, утвърдени със заповед РД-11-509-1/16.11.18г. 8.67 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации