09.12.2023

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД ’’ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас 240.00 KB
Заповед №РД-04-46/31.03.2022г. за утвърждаване на " Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" Бургас" 432.17 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от ОД "Земеделие" Бургас по антикорупционен план в системата на МЗХГ за 2021г. 51.36 KB
Доклад за изпълнение на мерките с бърз ефект на подобрение от плана за подобрение на дейността на ОД "Земеделие" Бургас 211.39 KB
Kоминикационен план към плана за подобрение на дейността на ОД "Земеделие" Бургас 173.62 KB
План за подобрение на ОД "Земеделие" Бургас по европейския модел за управление на качеството CAF /COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK/ 678.70 KB
Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал в ОД“З” Бургас, утвърдени със заповед № РД-11-153/07.08.2012г. на директора на ОД „З“ Бургас, актуализирани и утвърдени със заповед № РД-04-67/19.04.2021 г. на директора на ОД "З" Бургас във връзка с изменение на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г. 3.40 MB
Вътрешни правила по приемане и обработка на сигнали за нередности, нарушения и корупция, докладване при откриване на грешки, измами и злоупотреби, утвърдени със заповед № РД 11-050 /27.04.2012 г., изменени със заповед № РД 11-187 /30.05.2018 г., актуализирани и утвърдени със заповед № РД-04-67/19.04.2021 г. на директора на ОД "З" Бургас 1.83 MB
Kомуникационен план на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Бургас за „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) 174.99 KB
Мисия, визия и цели на ОД „Земеделие“- Бургас 61.73 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации