новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Допълнителни имоти с НТП "ливади" от ДПФ за включване в заповед на министъра на земеделието, храните и горите за тръжна сесия по реда на 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година на територията на Област Бургас 48.50 KB
З А П О В Е Д № РД 46-474 София, 16.11.2018 година-На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предложение с рег. № 9166-4/24.10.2018 г. от Областна дирекция „Земеделие” – Бургас и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад с рег. № 93-8623/16.11.2018 г. 115.00 KB
Протокол №1/22.11.2018 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански двор в с. Деветак, общ. Карнобат - 1.В 7-дневен срок участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2. Класираните кандидати ще бъдат уведомени за сроковете и сумите за заплащане след съгласуване на протокола от министъра на земеделието, храните и горите. 117.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 за проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писмо с изх. № 9166-42/12.06.2018 г., с допълнение на писмо с изх. № 9166-42/11.10.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите. 116.50 KB
П Р О Т О К О Л № 1 за проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писмо с изх. № 9166-42/12.06.2018 г., с допълнение на писмо с изх. № 9166-42/11.10.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите. 163.50 KB
П Р О Т О К О Л на комисията за предоставяне на земи от ДПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 146.00 KB
ЗАПОВЕД № РД 11- 378-1 гр. Бургас, 25.09.2018 г. - На основание чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и протокол от работата на комисията, определена със Заповед № РД 11 – 378/25.09.2018 г. на директора на ОД «Земеделие» - Бургас 116.00 KB
Заповед №РД 11-489/23.10.2018 г. за одобряване на Частично изменение на План на новообразувани имоти приет с протокол от 25.02.2014 г., одобрен със Заповед №РД 11-572/ 03.11.2015 г. на директора на ОД “З“ - Бургас и влязъл в сила от 25.11.2015 г. за отстраняване на несъответствие с действителното положение на терена засягащо ПИ с идентификатор 07332.148.251 по КККР на гр.Българово, общ.Бургас 486.60 KB
Обява - в. "Черноморски фар" на Заповед №РД 11-484/17.10.2018 г. 3.08 MB
Заявление по образец за участие в търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ. 699.23 KB
 1. «
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7. 32
 8. 33
 9. 34
 10. 35
 11. 36
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации