новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Информация за нормативно определените срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – споразумение / разпределение на ползването за стопанска 2019/ 2020 година, ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 61.50 KB
Обявление за изготвена Заповед № РД 11-119/11.07.2019 г. за одобряване на „Оцифряване на парцел от парцеларен план в стопански двор на бивше ТКЗС – засягащо имот №285044 по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас“-публикувано на 12.07.2019г. 92.50 KB
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД - 11-117/01.07.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” - Бургас за разпределение на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“. 207.50 KB
Списък със землища, които не са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас 12.41 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2019 ГОДИНА 616.02 KB
Необходими документи за участие в търг, обявен със Заповед№11-114/01.07.2019г. 24.56 KB
З А П О В Е Д № РД 11- 114/ 01.07.2019 год., гр. Бургас - На основание чл. 106, ал. 1 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” – ДВ бр.7/ 27.01.2010 г. (посл. изм. ДВ. бр.75/27.09.2016 г.), във връзка с §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл. 105, ал. 2 и 3 от ППЗСПЗЗ, Заповед № РД 46-224/22.05.2019 г. на МЗХГ за упълномощаване и писма с изх. № 66-3795/28.11.2018 г.; изх. № 66-4226/09.01.2019 г., изх.№АО-2424/09.01.2019 г. и изх. № 66-323/22.03.2019 г на Министъра на земеделието, храните и горите за съгласие по чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както и Протокол от 06.06.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД 11-102/06.06.2019 г. на Директора на ОД “Земеделие“- Бургас и Протокол от 06.06.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД 11-103/06.06.2019 г. на Директора на ОД “Земеделие“- Бургас-краен срок за подаване на документи-01.08.2019г./вкл./. 152.00 KB
ЗАПОВЕД №РД 11- 113/ 01.07.2019 год.,гр.Бургас - На основание чл. 56, ал.1 от АПК, във връзка с провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и на основание неизпълнени условия на чл.27, ал.8 изречение второ, чл.56м, ал.4, чл.56к, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ, Заповед №РД 46-224/22.05.2019 г. издадена от министъра на земеделието, храните и горите, писмо с изх.№66-1411/11.02.2019г. на МЗХГ, Протокол №1 от 22.11.2018 г., Протокол №2 от 03.04.2019г. и Протокол №3 от 17.04.2019 г. от заседания на тръжна комисия определена със Заповед №11-510/20.11.2018 г. и Заповед №РД-11-602/21.12.2018 г. на директора на ОД ”Земеделие” –Бургас, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите с писмо вх. №РД-602-4/24.06.2019 г. на ОД ”Земеделие” –Бургас 76.50 KB
Списък със землища, които са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас 19.98 KB
Административни услуги, предоставяни чрез оправомощени служители на ОСЗ-ОД “Земеделие“ Бургас за неурбанизирана територия на административна област Бургас, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ 15.20 KB
 1. «
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации