новини обратно
 • 17.07.2024 г.
  Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева в периода - 18 юли 2024г. - 18 август 2024г. вкл.
  прочети >>
 • 24.06.2024 г.
  Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда (първа тръжна сесия) на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2024/2025 г.
  прочети >>
 • 20.06.2024 г.
  Съобщение за работно време на ОС "Земеделие" за Кампания 2024
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева в периода - 18 юли 2024г. - 18 август 2024г. вкл. 155.07 KB
П О К А Н А - Областна дирекция „Земеделие“- гр. Бургас, кани независими лицензирани оценители за изготвяне на пазарна оценка (за наем), определена в лева на декар, съгласно текста на чл. чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) на следните поземлени имоти, собственост на ДПФ. 201.31 KB
Протокол за разпределение на свободните имоти от ДПФ с НТП „ПАСИЩА“ на територията на област Бургас 1.41 MB
Заповед за класиране на кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8, изречение второ за ПИ 73287.175.44 с. Трънак общ. Руен. Публикувана на 27.06.2024 г. 773.25 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх.№РД-12-05-57-16/25.06.2024 г. за изготвена Заповед №РД-04-252/24.06.2024 г. за ПНИ, приет с Протокол от 30.05.2024 г., засягащо ПИ с идентиф. 63598.65.22 с площ 2200 кв.м. по КККР на с. Ръжица, общ. Руен, собственост ДПФ-МЗХ от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането му за свободен имот, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ. Дата на публикуване 25.06.2024 г. 395.57 KB
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда (първа тръжна сесия) на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2024/2025 г. 3.12 MB
Заповед № РД-04-251/20.06.2024 год. на директора на ОД ”З” - Бургас за класирани участници в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 36227.72.11 с площ 9 402 кв.м. по КККР на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас 65.26 KB
Заповед № РД-04-245/18.06.2024 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 изречение второ от ЗСПЗЗ на ПИ с идентификатор 43623.35.106 по КККР на с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас и ПИ с идентификатор 35033.412.85 по КККР на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас . Крайния срок за подаване на документи за участие в търга е 19.07.2024 г. включ. – до 17.30 часа . 2.96 MB
Заповед №РД-04-243/17.06.2024 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на земя-ЧДС от стопански дворове на с. Скала, общ. Сунгурларе и с. Тополица, общ. Айтос Публикувана на 19.06.2024 г. Краен срок за прием на документи 19.07.2024 г. / включително/ 2.59 MB
ПОКАНА изх.№ РД-12-04-515-1/18.06.2024 г. до лицензирани лица по чл.12 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за изготвяне на Частично изменение на План на новообразувани имоти за ПИ с идентификатор 43623.35.119 с площ 7 995 кв.м. по КККР на с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас с НТП: „стопански двор“, ТПТ: „земеделска“, собственост: ДПФ-МЗХ в стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Краен срок за подаване на оферти 27.06.2024 г. включително. 70.08 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации