новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни за участие в търг по чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ обявен със заповед №РД 11-72/05.04.2019 748.46 KB
Образец на заявление за участие в търг по чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ обявен със заповед №РД 11-72/05.04.2019 566.90 KB
Протокол №3 на комисията, назначена със Заповед №РД 11-510/20.11.2018 г. на директора на ОД”Земеделие” –Бургас и Заповед №РД-11-602/21.12.2018г. на директора на ОД”Земеделие” –Бургас, във връзка с провеждането на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед №РД 11-484/17.10.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Бургас, публикувана във вестник „Черноморски фар” бр.196/19-21.10.2018г. и на интернет страниците на ОД “Земеделие“ и МЗХГ и писмо изх.№ 66-1411/12.2.2019 г. /наш вх.№РД-602-2/13.02.2019 г./ на Министерство на земеделието, храните и горите. 66.84 KB
З А П О В Е Д № РД 11- 72/05.04.2019 год., гр.Бургас На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” – ДВ бр.7/ 27.01.2010 г. (изм. ДВ. бр.12/12.02.2016 г. изм. ДВ. бр.75/27.09.2016 г.), във връзка с чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с писмо изх. №АО-287/28.03.2019 г. за с.Страцин, общ.Поморие, обл.Бургас на Министъра на земеделието, храните и горите, изразяващо съгласие за включване в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване 142.50 KB
Протокол №3 от 03.04.2019 г. на комисия при ОД „З“ Бургас, с който на основание чл.56к, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, прекратява тръжната процедура по отношение на ПИ №135006 с площ 3,842 дка по КВС на землище с. ТРЪСТИКОВО, ОБЩ. КАМЕНО, ОБЛ. БУРГАС, обявен по т.I – „Съседи“ със Заповед №РД 11-173/ 24.04.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –Бургас по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 75.96 KB
Протокол №2 от 03.04.2019 г. на комисия при ОД „З“ Бургас, с който на основание чл.56к, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, прекратява тръжната процедура по отношение на: - УПИ ХI-290, кв.27 с площ 1,537 дка и - УПИ ХII-290, кв.27 с площ 2,725 дка двата по плана на с. ДЕВЕТАК, общ. КАРНОБАТ, обл. БУРГАС, обявена със Заповед №РД 11-484/ 17.10.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –Бургас по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 75.81 KB
1. Заповед № РД - 11- 61/20.03.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведените на 11.02.2019 г. трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, и втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“, подробно описани по общини. 2. Протокол на комисията, назначена със заповед № РД – 11 – 31/18.02.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“. 209.91 KB
Констативен протокол за липса на възражения срещу протоколите от проведени тръжни сесии на 11.02.2019 г. 398.51 KB
Заповед № РД 46-101/28.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година на територията на област Бургас и списък от Приложение № 1 120.78 KB
Протокол за средното годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020г. 542.00 KB
 1. «
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 8. 31
 9. 32
 10. 33
 11. 34
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации