новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол № 1/11.02.2019 г. с резултатите от проведената трета тръжна сесия на 11.02.2019 г. за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и Протокол № 1/11.02.2019 г. с резултатите от проведената втора тръжна сесия на 11.02.2019 г. за отдаване под наем земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2018/2019 г. 115.19 KB
Във връзка с чл.45б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и наложилата се необходимост за частично изменение на кадастрална карта и Областна Дирекция „Земеделие“ Бургас събира оферти до 28.02.2019 г. от лицензирани лица по ЗКИР относно: „Изготвяне на проект за изменение на Кадастралната Карта във връзка със заснемане на съществуващ път през ПИ с идентиф. 70514.379.11 по КК и КР / бивш ПИ №379011, с НТП – стопански двор в землището на с. СЪЕДИНЕНИЕ, общ. СУНГУРЛАРЕ / , м. „Аргач Алтъ“, вид собственост- Държавна- частна, представляващ свободни площи от стопански двор с площ от 11 979 кв.м.“ 860.64 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за Отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2018/2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за ползване на свободните пасища, мери и ливади.-2 606.41 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за Отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2018/2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за ползване на свободните пасища, мери и ливади.-1 300.44 KB
ЗАПОВЕД № РД - 11- 7 гр. Бургас, 18.01.2019 г. На основание чл. 47ж, ал. 1, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Заповед № РД 46 - 177 от 26.03.2018 г., Заповед № РД 46–126/27.02.2018 г., Заповед № РД 46-474/16.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2018/2019 година на територията на област Бургас. 88.00 KB
ЗАПОВЕД № РД - 11 - 6 гр. Бургас, 18.01.2019 г. На основание чл. 47ж, ал.1 и ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Заповед № РД 46-177/26.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, обн. ДВ., бр. 35 от 24.04.2018 г., публикувана във вестник „24 часа“, бр. 113 от 27.04.2018 г. 87.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №РД 11-1/ 07.01.2019 г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване на: Частично изменение на ПНИ, одобрен със Заповед № РД 11-360/ 15.12.2014 г. и оцифряване на парцеларен план приет с Протокол от м. октомври 1994 г. отреден за обект: „Хмелосушилня“, засягащо имоти: №№051004; № 051005; № 051006; №0 51007 и № 051008 по КВС на землище с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас и отреждането на имот № 051012 с площ 1, 656 дка за прилежаща площ към обект: „Хмелосушилня“ и поземлен имот № 051013 с площ 10, 044 дка за стопански двор. 275.24 KB
Заповед № РД 11- 549/19.12.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведената на 05.11.2018 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, и проведената на 19.11.2018 г. първа тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“, подробно описани по общини. 97.00 KB
Протокол № 1/19.11.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 11-509/16.11.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас с резултатите от проведената на 19.11.2018 г. първа тръжна сесия за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2018/2019 година. 218.00 KB
Допълнителни имоти с НТП "ливади" от ДПФ за включване в заповед на министъра на земеделието, храните и горите за тръжна сесия по реда на 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година на територията на Област Бургас 48.50 KB
 1. «
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31
 8. 32
 9. 33
 10. 34
 11. 35
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации