новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Резултат от проведен търг за дългосрочно отдаване под наем 1.17 MB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №РД 11-124/13.02.2017 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване на План на новообразувани имоти за стопански двор на бивше ТКЗС - имот №000243 по КВС в землище с.Кубадин, общ. Средец, обл. Бургас 436.71 KB
З А П О В Е Д И за ПРЕКРАТЯВАНЕ процедурата и дейността на комисията по чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2012/2013 година 113.05 KB
Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за физически лица 1.36 MB
Заповед РД 46-242/27.02.2015г на основание чл.24а, ал.2,т.6,чл.37и,ал.2,ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с одобрен доклад №93-2488/27.02.2015г от министъра на земеделието и храните и предложение от ОД "Земеделие" Бургас с вх.№9166-14/23.02.2015г. Определям свободни пасища,мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015г 1.36 MB
В Сливен ще се проведе ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство 88.30 KB
Заповед №РД-11-114/01.10.2013г на основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите за ползване за землището на с.Дъбовица, общ.Сунгурларе 708.00 KB
Заповед № РД-11-117/01.10.2013г на основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72а от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за определяне масивите за ползване за землището на с.Сливово, общ.Средец, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2013-2014г 207.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11-344/11.11.2014 г.На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” – ДВ бр.7/27.01.2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 изречение второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с писма изх. №66-430/24.04.2014 г. за с.Дебелт, общ. Средец; изх. №66-919/27.05.2014 г. за с.Синьо камене, общ.Средец; изх.№ 66-735/29.05.2014 г. за с. Манолич, общ. Сунгурларе; изх.№ 66-6991/11.12.2012 г. за с. Вълчин, общ. Сунгурларe; изх.№66-6375/28.11.2012 г. за гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изх.№66-2501/22.07.2014 г. за с.Преображенци, общ.Руен; изх.№66-2969/28.08.2014 г. за с.Тополица, общ.Айтос; изх.№66-4588/10.03.2014 г. за с.Страцин, общ.Поморие; изх.№66-3990/21.03.2014 г. за с.Ливада, общ.Камено на Министъра на земеделието и храните, изразяващи съгласие за включване на имоти в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за земи, незаети със сгради и съоръжения на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Н А Р Е Ж Д А М: 1. Да се проведе търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.56з, ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ при спазване на условията на чл.56е–56р от ППЗСПЗЗ за недвижими имоти частна държавна собственост 181.00 KB
Резултат от проведен търг за едногодишно отдаване под наем 989.00 KB
 1. «
 2. 30
 3. 31
 4. 32
 5. 33
 6. 34
 7. 35
 8. 36
 9. 37
 10. 38
 11. 39
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации