новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


З А П О В Е Д № РД 11-219/06.08.2018г. за откриване процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019г. за землища на Община Несебър. 121.00 KB
Заповед №РД 11-250/03.07.2015 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване частично изменение на ПНИ одобрен със Заповед № РД 11-094/10.06.2011 г. засягащо имот №049042 с площ 0,820 дка по КВС на землище с.Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Заповед №РД 11-251/ 03.07.2015 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване на План на новообразувани имоти за стопански двор на бивше ТКЗС засягащо имот №000267 по КВС на землище с.Пирне, общ.Айтос, област Бургас. 506.39 KB
Обява изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за област Бургас - публикуван 01.08.2018г 59.70 KB
Заповеди за споразумения по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ за землище с.Прилеп 157.00 KB
Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
Протокол на комисията във връзка с извършена проверка и констатирани на непостъпили възражения във входящия дневник 82.00 KB
Регистри по чл.73, ал.3 от ППЗСПЗЗ община Сунгурларе 378.69 KB
1. Заповед №РД 11-199/20.06.2018 г. за одобряване План на новообразувани имоти в стопански двор на бивше ТКЗС – имот №014012 по КВС /ПИ с идентификатор 29492.14.12 по КККР/ на землище с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас. 2. Заповед №РД 11-200/20.06.2018 г. за оцифряване на парцеларен план в стопански двор на бивше ТКЗС – масив 67, м.“Стопански двор“ по КВС на землище с. Деветинци, общ. Карнобат, обл. Бургас 99.55 KB
Заповеди за споразумения по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ за землище с.Варовник, общ.Средец 499.50 KB
Обява за одобрен план на новообразувани имоти в стопански двор 324.19 KB
 1. «
 2. 32
 3. 33
 4. 34
 5. 35
 6. 36
 7. 37
 8. 38
 9. 39
 10. 40
 11. 41
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации