новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ 18.13 KB
Заповед № РД 11-109/28.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за разпределение на имотите от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“, по реда на чл. 37и, ал. 4, ал. 9 и 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 и ал. 7 от ППЗСПЗЗ 133.00 KB
Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.35 KB
ПРОТОКОЛ № 1 за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост 432.31 KB
Обявление за изменение на част от парцеларен план на стопански двор в землището на с.Ветрен, общ.Бургас, обл.Бургас 989.57 KB
Протокол № 1 от 16.11.2017 г. на комисията с извършено класиране на участниците в първа тръжна сесия за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. и Протокол № 2 от 16,11.2017 г. на комисията с извършено класиране на участниците в търг с явно наддаване по реда на чл. 47л от ППЗСПЗЗ 133.99 KB
Областна дирекция "Земеделие" - Бургас, уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед № РД 11-208/13.05.2015г на директора на областна дирекция "Земеделие" - Бургас за одобряване на частично изменение на план на новообразувани имоти на стопански двор на бивше ТКЗС по отношение на имот №008007 по КВС в землище с.Сигмен, общ. Карнобат, обл.Бургас 458.42 KB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението 653.55 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №РД 11-160/14.03.2017 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр.Бургас за одобряване на „Изменение на част от парцеларен план в стопански двор на бивше ТКЗС приет с протоколи от 17.05.1994 г., засягащо имоти засягащо имоти №040005; №040017; 040026; 040027; 040028 и №040030 /бивши №040017 и №040005/ по КВС на землище с.Дъбник, община Поморие, област Бургас и осигуряване на пътен достъп. 471.66 KB
Заповеди за споразумения по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ за землище гр.Бургас, общ.Бургас 68.00 KB
 1. «
 2. 31
 3. 32
 4. 33
 5. 34
 6. 35
 7. 36
 8. 37
 9. 38
 10. 39
 11. 40
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации