новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД - 11- 107/26.06.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 година, съгласувани списъци с имоти и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите документи 1.31 MB
График за дейността на отдел "Технически контрол и безопасност на техниката" за м. Юни 2019г. 1.66 MB
Протокол №1/07.06.2019 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в с.Черноград и с.Черна могила, общ.Айтос; гр.Българово, общ.Бургас; гр.Камено и с.Ливада, общ.Камено; с.Козаре, общ.Карнобат; с.Планиница, общ.Руен; с.Дебелт и с.Дюлево, общ.Средец; гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе - В седем дневен срок от обявяването участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 66.04 KB
Процедура за откриване на търг по реда на чл.27, ал.9 /съседи/ от ЗСПЗЗ 100.05 KB
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон за стоп. 2018/2019г. 73.53 KB
Протокол №1/22.11.2018 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански двор в с. Деветак, общ. Карнобат - 1. В 7-дневен срок участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2. Класираните кандидати ще бъдат уведомени за сроковете и сумите за заплащане след съгласуване на протокола от министъра на земеделието, храните и гори 116.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11-76/30.04.2019 год., гр.Бургас - На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” – ДВ бр.7/27.01.2010 г. (изм. ДВ. бр.12/12.02.2016 г. изм. ДВ. бр.75/27.09.2016 г.), във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чл.56з, ал.1 и във връзка с писма изх. №66-6226/28.01.2016 г. за с. Черноград и изх. №66-4607/15.02.2019 г. за с.Черна могила, общ. Айтос; изх. №АО-621/12.06.2018 г. и изх. №66-4456/15.02.2019 г. за гр. Българово, общ. Бургас; изх. №66-4502/26.03.2018 г. за гр. Камено и изх. №66-3990/21.03.2014 г. за с. Ливада, общ. Камено; изх. №АО-772/17.11.2017 г. за с. Козаре, общ. Карнобат; изх. №66-4642/15.02.2019 г. за с. Планиница, общ. Руен; изх. №66-430/24.04.2014 г. за с.Дебелт и изх.№66-4255/01.02.2019 г. за с.Дюлево, общ.Средец; изх. №66-6375/28.11.2012 г. гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе на Министъра на земеделието, храните и горите, изразяващи съгласие за включване в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване 187.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат /Образец за физически лица/ 47.50 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землищата на с. Черноград и с. Черна могила, общ. Айтос; гр. Българово, общ. Бургас; гр. Камено и с. Ливада, общ. Камено; с. Козаре, общ. Карнобат; с. Планиница, общ. Руен; с. Дебелт и с. Дюлево, общ. Средец; гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе. 1.46 MB
Декларация за липса на свързаност с друг кандидат /образец за кооперации, еднолични търговци и юридически лица/ за участие в търг по чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ обявен със заповед №РД 11-72/05.04.2019 1.12 MB
 1. «
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 8. 30
 9. 31
 10. 32
 11. 33
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации