новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ОБЯВЛЕНИЕ изх.№АР-69-29/30.10.2019 г. за изготвена Заповед №РД 11-443/29.10.2019 г. за одобряване на Частично изменение на парцел I от Парцеларен план приет с протокол 27.04.1994 г. за стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ засягащо ПИ с идентификатор 07079.5.893 по КККР на гр.Бургас /кв.Долно Езерово/, общ. Бургас, обл. Бургас. 497.16 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ АР-69-28/30.10.2019 г. за изготвена Заповед №РД 11-444/29.10.2019 г. за одобряване на Частично изменение на План на новообразувани имоти одобрен със заповед № РД 11-126/22.07.2019 г. на Директора на ОД “З“ - Бургас за стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ засягащо ПИ с идентификатор 06152.36.4 с площ 21,250 дка по КККР на с. Братово, общ. Бургас, обл. Бургас и отреждането му за свободен, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ. 536.03 KB
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД 11-166/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Бургас за предоставяне под наем на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 г., по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 89.37 KB
Заповед № РД 11- 166-1/27.09.2019 г. за разпределение на имотите от ДПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година 118.00 KB
Протокол № 1/11.10.2019 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2019/2020 г. 187.50 KB
Заповед №РД 11-431/09.10.2019 г. на Директора на ОД „З” Бургас за определяне класираните от търг по чл.27 ал.9 във връзка с чл. 8 от ЗСПЗЗ гр.Българово, общ. Бургас и с Трояново, общ. Камено 90.00 KB
Заповед №РД 11-430/08.10.2019 г. на Директора на ОД „З” Бургас за определяне класираните от търг по чл.27 ал.9 във връзка с чл. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ с. Черна могила, общ Айтос - ПИ №270009 78.50 KB
Прекратяване на тръжната процедура по реда на чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за имот №135025 с площ 1,732 дка и имот №135006 с площ 3,842 дка по КВС на землището на с. Тръстиково, общ Камено, област Бургас 110.50 KB
Класиране на кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 за имот №135023 с площ 2,632 дка по КВС на землище с.ТРЪСТИКОВО, общ. КАМЕНО - Стопански двор 77.50 KB
Списък със землища, които не са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас /актуализирана информация - 20.09.2019г./ 12.27 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации