новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 30.06.2020г. / 119.74 KB
Протоколи с №№ 1/29.06.2020 г., № 2/29.06.2020 г., № 3/29.06.2020 г., № 4/30.06.2020 г., № 5/30.06.2020 г., с резултатите от проведената на 29.06.2020 г. и на 30.06.2020 г. първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 346.04 KB
Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. 1.04 MB
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД - 04- 109/15.06.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за допълнително разпределение на имоти от ДПФ по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ 205.50 KB
Образци за търг по чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ 42.61 KB
• Заповед № РД-04-122/24.06.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за имот №285046 по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, публикувана във вестник „Черноморски фар“ бр. 51 от 26-29.05.2020 год. Крайния срок за подаване на документи за участие в търга е 27.07.2020 г. включително. 88.81 KB
Протокол №1/19.06.2020 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на ПИ с идентификатор 06152.36.4 по КККР на с. Братово, общ. Бургас – частна държавна собственост, свободен годен за земеделско ползване отговарящ на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикуван на 19.06.2020г. 546.14 KB
Протокол №1 от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ /ПИ№07079.7.1649 по КККР на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас/-публикуван на 12.06.2020г. 1.02 MB
Заповед №РД-04-102/05.06.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи в област Бургас 1.25 MB
Oтчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 - към 31.05.2020г. 119.79 KB
 1. «
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 8. 22
 9. 23
 10. 24
 11. 25
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации