новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД 46-68/26.02.2020 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Бургас, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 128.75 KB
Обявление и Заповед № РД -04-45/ 20.02.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване план на новообразуваните имоти, относно: Частично изменение на плана приет с Протокол от 16.01.2020 г. по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ засягащ ПИ с идентификатор 27615.33.5 по КККР / бивш имот №000332 по КВС/ на землище с. ЕСЕН, общ. Сунгурларе, обл. Бургас - публикувани на 25.02.2020г. 338.31 KB
Протокол за средно годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020г. 116.36 KB
Необходими документи за участие в търг, обявен със Заповед №РД 04-39/17.02.2020г. 14.57 MB
Заповед №РД 04-39/ 17.02.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 9 във връзка с чл. 8, от ЗСПЗЗ представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в гр. Българово, общ. Бургас и с. Страцин, общ. Поморие-публикувана на 17.02.2020г. 1.55 MB
П О К А Н А - ОД „Земеделие” Бургас, организира избор за независим оценител на недвижими имоти, вписан в Регистъра на независимите оценители, за изготвяне на пазарни оценки на земи по чл. 27, ал. 6 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ -публикувана на 12.02.2020г. 703.26 KB
Заповед № РД – 04 -33/03.02.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 година. 1.17 MB
Актуална версия на електронен вариант за попълване при регистрация на земеделските стопани по Наредба №3/1999г. - публикувана на 03.02.2020г. 1.28 MB
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, последно изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 Януари 2020г. 77.18 KB
Протокол №1/14.01.2020 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в гр. Българово, общ. Бургас; с. Тръстиково, общ. Камено и с.Вълчин, общ. Сунгурларе. В седем дневен срок от обявяването - 17.01.2020г. участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2.95 MB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации