новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102 и 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 562.58 KB
Необходими документи за участие в търг 67.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-167/ 02.09.2020 год. за откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия-с.Братово, с. Деветинци и с.Съединение. Срок за подаване на документи - до 05.10.2020г. вкл. 96.45 KB
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Напомняме Ви, че вече можете да подавате декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23 от 29.12. 2015 г.(Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.) за количеството произведено зърно от есенните култури:обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале и рапица. 76.67 KB
Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 31.08.2020г. / 119.79 KB
Заповед № РД 04 - 162/24.08.2020 г. на директора на ОДЗ за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021г. 823.33 KB
Обявление за изготвена Заповед № РД-04-165/31.08.2020 г. за изготвен План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатор 61145.103.31 с площ 15 250 кв. м. по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас-публикувано на 31.08.2020г. 474.35 KB
Класираните кандидати от проведен на 09.04.2020 г. търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от 1. Имоти в стопански двор на гр. Българово, общ. Бургас – ПИ с идентиф. 07332.45.261 и 07332.45.291 по КККР 2. Имот в стопански двор на с. Страцин, общ. Поморие – ПИ с идентиф. 69746.18.6 по КККР-публикувана на 31.08.2020г. 86.00 KB
Обявление за изготвена Заповед № РД-04-163/27.08.2020 г. за изготвен План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатори 57337.43.23; 57337.43.24 и 57337.43.25 по КККР на с.Полски извор, общ Камено, обл.Бургас-публикувано на 28.08.2020г. 522.74 KB
Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. 36.91 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации