новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД 154/30.08.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2019/2020 година, съгласувани списъци с имоти и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите документи. 3.47 MB
Допълнение към Приложение № 1 към Заповед № РД 46-101/28.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с имоти, от държавния поземлен фонд, съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед, които да бъдат включени в процедурата за търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2019/2020 година. 833.03 KB
Протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ /възражения/ 82.00 KB
На вниманието на биологичните оператори и подизпълнители 18.51 KB
Протокол№1/06.08.2019г. от работата на комисия при ОД "З"- Бургас във връзка с провеждане на таен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост: за ПИ №065098 - с. Трояново; за ПИ 07332.45.244 по КККР - гр. Българово; за ПИ 07332.45.289 по КККР - гр. Българово и за ПИ 07332.45.290 по КККР - гр. Българово - публикуван на 14.08.2019г. 156.50 KB
Важна информация за биологичните оператори и подизпълнители 14.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвенa Заповед №РД11-130/26.07.2019 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” Бургас за одобряване План на новообразувани имоти за стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, засягащо ПИ 70514.379.11 по КККР на с. СЪЕДИНЕНИЕ, общ. СУНГУРЛАРЕ, обл. БУРГАС /бивш имот №379011 по КВС на з-ще с. Съединение/ 237.53 KB
Протокол №1 от 22.07.2019 г. на комисия при ОД „З“ Бургас във връзка с провеждане на таен търг за съседи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед №РД 11-105/11.06.2019 г. на Директора на ОД ”Земеделие” Бургас, относно: имот №270009-с. Черна могила,общ. Айтос, ПИ №07332.45.268-гр. Българово, общ. Бургас, имот №065092-с. Трояново, общ. Камено,ПИ №20448.67.8-с. Деветници, община Карнобат-публикуван на 29.07.2019г. 122.00 KB
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ОБЛАСТ БУРГАС 2.13 MB
Протокол на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за липса на постъпили жалби и възражения 82.50 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 8.30ч. до 17.30ч.

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации