Върни се горе

Банкова сметка на Министерство на земеделието, храните и горите, по която следва да се заплащат дължимите такси по чл.30 от Закона за опазване на земеделските земи:

IBAN: BG97 BNBG 9661 3000 1500 01

BIC: BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА