Върни се горе

Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ “ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  се увеличава с 20 788 198,20 лв. Това става ясно от заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев, който е и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Целта на допълнителното финансиране е да бъдат подпомогнати и съответно реализирани повече проекти по подмярката, като се осигури възможност за разглеждане на проектни предложения, които са получили от Държавен фонд „Земеделие“ предварителна оценка между 66 и 69 точки по утвърдените критерии за оценка. 

 

С увеличението ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия, с цел производство на нови и качествени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и др.

 

Подпомагането по подмярката е насочено към осигуряване на по-пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини, което допринася за намаляване на суровинната уязвимост на секторите от хранително-вкусовата промишленост. По този начин ще се постигне производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. Не на последно място, чрез инвестиционната подкрепа, насочена към преработка на земеделска продукция се създават предпоставки за осигуряване на устойчива заетост, включително на територията на селските райони.

 

Сподели в: