Върни се горе

Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане от бенефициентите с изпълнени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014-2020 г). Промените имат за цел да се намали административната тежест като се улесни процесът по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта на бенефициентите. Това става възможно със заповеди на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. Таня Георгиева, с които са изменени Насоките за кандидатстване по процедурите от 2021 и 2022 г. за подмярка 6.1 и процедура от 2021 г. за подмярка 6.3.

Измененията по подмярка 6.1 са извършени във връзка с 16-то изменение на Програмата, съгласно която се цели улесняване изпълнението на проектните предложения по процедурите. По предложение на УО на ПРСР е включена и промяна, свързана с жените, които ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години. Изменението е свързано с допускане назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство за периода на тяхното отсъствие.

Документи са достъпни на електронната страница на ИСУН 2020 и на електронната страница на Министерство на земеделието и храните. С тях можете да се запознаете тук.

 

Сподели в: