22.07.2024


актуално 23.02.2024 Заповед №РД-04-76/22.02.2024 г. за приемане на „План на новообразуваните имоти на стопански двор, касаещ имот с идентификатор 16571.261.3 по КККР с площ 4,715 дка, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин и свързаната с него писмена, цифрова и графична информация. 58.76 KB
актуално 13.02.2024 Протокол за приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид, находящ се в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин- имот 16571.261.3 59.08 KB
актуално 30.08.2023 Заповед № РД-04-177/30.08.2023 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Видин за класиране на първо и второ място на кандидати от проведения на 02.06.2023 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ за имоти с идентификатор 41263.98.61 с площ 9,184 дка в землището на с. Кутово, общ. Видин, частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване 59.37 KB
актуално 21.08.2023 Заповед № РД-04-175/21.08.2023 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Видин за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 02.05.2023 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ за имоти с идентификатор 67194.139.270 ,с площ 1,041 дка, 67194.140.272, с площ 3,146, 67194.139.280, с площ 1,514 в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване 59.94 KB
21.06.2023 актуално Обявление за издадена заповед на директора на ОД"З" Видин за одобрен „План на новообразуваните имоти на стопански двор, касаещ имот с идентификатор 15998.22.150 по КККР с площ 9,560 дка, с. Гомотарци 69.03 KB
актуално 06.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.45, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме заинтересованите лица, че със Заповед № РД-04-77/06.06.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Видин са одобрени приетите промени относно отстраняване на несъответствия в парцеларен план на стопански двор, бивша собственост на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин и действителното положение на терен по отношение на поземлени имоти с идентификатори 62044.239.769, 62044.239.240 и 62044.239.755 по КККР на землището. 64.20 KB
02.06.2023 актуално Протокол от проведен търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ Кутово- имот 41263.98.61 78.12 KB
19.05.2023 актуално Констативен протокол Градец 354.12 KB
19.05.2023 актуално Констативен протокол Раковица 355.64 KB
19.05.2023 актуално Протокол план на новообразуваните имоти 294.18 KB
актуално 03.05.2023 Протокол от проведен общ търг на 02.05.2023 г. по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти в землището на с. Сланотрън 78.68 KB
актуално 02.05.2023 Обява за откриване на общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 29.50 KB
актуално 02.05.2023 Заповед за откриване общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 59.77 KB
актуално 02.05.2023 Заявление за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово- юридически лица 131.93 KB
актуално 02.05.2023 Заявление за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово-физически лица 123.02 KB
актуално 02.05.2023 Декларация лични данни- за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 41.00 KB
актуално 02.05.2023 Декларация обр.2- за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 47.50 KB
актуално 02.05.2023 Декларация обр.1- за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 48.00 KB
актуално 02.05.2023 Банкова сметка за участие в общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41263.98.61 в землището на с. Кутово 10.67 KB
актуално 12.04.2023 Заповед РД-04-67-12.04.2023 за класиране на първо и второ място на кандидатите по чл.27, ал.2 от ЗСПЗЗ-Сланотрън-67194.140.269 59.33 KB
27.03.2023 актуално ЗАПОВЕД № РД-04-61/24.03.2023 г. На основание чл.3, ал.4, във вр. с чл. 3, ал. 3, т. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) с оглед Заповед РД 46-238/12.10.2022 г. на Министъра на земеделието и писмо с изх. 66-1627/16.11.2022 г. за изразено съгласие за включване в процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в обл. Видин, с оглед Заповед РД-04-53/13.02.2023 г. на директора на ОД ”Земеделие” – гр. Видин за прекратяване на процедура за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗЗ се открива процедура за провеждане на общ търг 60.36 KB
27.03.2023 актуално Областна дирекция “Земеделие”–гр. Видин уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-04-61/24.03.2023 г. на директора на ОД” Земеделие”-гр. Видин е открита процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ 29.50 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат -физически лица 47.50 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат -юридически лица 48.00 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие за обработване на лични данни 41.00 KB
27.03.2023 актуално ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, представляващи земи, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване по ЗСПЗЗ-физически лица 123.02 KB
27.03.2023 актуално ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, представляващи земи, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване по ЗСПЗЗ-юридически лица 131.93 KB
27.03.2023 актуално Банкова сметка за участие в търг по заповед РД-04-61/24.03.2023 10.67 KB
актуално 13.02.2023 Заповед за прекратяване на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ-съседи-Сланотрън 202.61 KB
актуално 13.02.2023 Протокол от проведен общ търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ-Сланотрън 78.18 KB
9.01.2023 актуално Заповед за откриване на търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-202 100.50 KB
9.01.2023 актуално Обява за търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023 29.50 KB
9.01.2023 актуално Банкова сметка за участие в търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023 10.67 KB
9.01.2023 актуално Декларация за свързаност за участие в търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023- търговци, кооперации 48.00 KB
9.01.2023 актуално Декларация за свързаност за участие в търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023- физически лица 47.50 KB
9.01.2023 актуално Декларация лични данни за участие в търг, по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023 41.00 KB
9.01.2023 актуално Заявление за участие в търг, по чл.27, ал.8 г, всички заинтересовани лица,от ЗСПЗЗ-2022-2023- физически лица 123.02 KB
9.01.2023 актуално Заявление за участие в търг по чл.27, ал.8, всички заинтересовани лица, от ЗСПЗЗ-2022-2023-юридически лица 131.93 KB
9.01.2023 актуално Заповед за откриване на за търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023 57.86 KB
9.01.2023 актуално Обява за търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023 29.50 KB
9.01.2023 актуално Банкова сметка за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- 10.67 KB
9.01.2023 актуално Декларация за свързаност-търговци и кооперации за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- 18.55 KB
9.01.2023 актуално Декларация за свързаност-физически лица за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- 18.29 KB
9.01.2023 актуално Декларация -лични данни за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- 19.88 KB
9.01.2023 актуално Документи за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- юридически лица 159.53 KB
9.01.2023 актуално Документи за участие в търг I тръжна сесия по чл.27, ал.8- съседи -2022-2023- физически лица 149.00 KB
16.03.2022 актуално Заповед РД-04-153/15.03.2022г. за класираните от проведен търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - Покрайна 56.69 KB
актуално 07.01.2022 П Р О Т О К О Л № 1/07.01.2022 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед № РД 07-17/06.01.2022 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин Чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ-Покрайна 129.50 KB
актуално Обява за провеждане на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 28.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- всички заинтересовани лица Покрайна 99.50 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.1- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 48.00 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.2- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 47.50 KB
актуално Декларация за лични данни за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- приложение 3- Покрайна 41.00 KB
актуално Банкова сметка за депозит за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 10.67 KB
актуално Заявление за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- юридически лица - Покрайна 131.93 KB
актуално Заявление за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- физически лица - Покрайна 123.02 KB
20.10.2021 актуално Заповед за прекратяване на открита тръжна процедура по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- имот 57131.98.1- Покрайна 216.04 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/15.07.2021 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед № РД 07-146/14.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин 129.50 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/15.07.2021 г. от заседание на тръжна комисия,чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, определена със Заповед № РД 07-146/14.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин 129.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), 99.50 KB
актуално Заявление за участие в търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), -юридически лица 131.93 KB
актуално Заявление за участие в търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), -физически лица 123.02 KB
актуално Декларация за свързаност търговци и кооперации-образец 1 48.00 KB
актуално Декларация за свързаност- физически лица-образец 2 47.50 KB
актуално Декларация за лични данни - приложение 3 41.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни