26.05.2024


Go back
27.03.2023 актуално ЗАПОВЕД № РД-04-61/24.03.2023 г. На основание чл.3, ал.4, във вр. с чл. 3, ал. 3, т. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) с оглед Заповед РД 46-238/12.10.2022 г. на Министъра на земеделието и писмо с изх. 66-1627/16.11.2022 г. за изразено съгласие за включване в процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в обл. Видин, с оглед Заповед РД-04-53/13.02.2023 г. на директора на ОД ”Земеделие” – гр. Видин за прекратяване на процедура за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗЗ се открива процедура за провеждане на общ търг 60.36 KB
27.03.2023 актуално Областна дирекция “Земеделие”–гр. Видин уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-04-61/24.03.2023 г. на директора на ОД” Земеделие”-гр. Видин е открита процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ 29.50 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат -физически лица 47.50 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат -юридически лица 48.00 KB
27.03.2023 актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие за обработване на лични данни 41.00 KB
27.03.2023 актуално ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, представляващи земи, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване по ЗСПЗЗ-физически лица 123.02 KB
27.03.2023 актуално ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, представляващи земи, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване по ЗСПЗЗ-юридически лица 131.93 KB
27.03.2023 актуално Банкова сметка за участие в търг по заповед РД-04-61/24.03.2023 10.67 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни