18.07.2024


актуално Наредба № 3 ОТ 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 349.24 KB
Наредба за административното обслужване 1.02 MB
Актуални наредби от lex.bg 5.98 KB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани. 1.36 MB
Наредба №49 от 05,11,2004г. за поддържане на картата на въстановената собственост. 1.88 MB
Наредба №16 от 19,07,2000г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове. 1.08 MB
Наредба №16 от 08,06,2010г. за изискванията за качество и контрол за съответсшвие на пресни плодове и зеленчуци. 1.03 MB
Наредба №15 от 08,05,2009г. за окачествяване и класификация на кланнични трупове от говеда ,свине и овце по скалата на общноста EUROP, докладване на цените и проверка в кланниците. 1.16 MB
Наредба №11 от 15,05,2007г. за условията и реда за признаване на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми. 1.77 MB
Наредба №6 от 18,02,2000г. за условията и реда на регистрация на договорише за аренда в поземлените комисии. 242.39 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни