08.12.2021


ОДЗ Заявление относно обстоятелството дали даден имот попада в стопански двор 27.50 KB
ОДЗ Заявление по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ 41.50 KB
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА Областна дирекция „Земеделие” – София град 146.50 KB
29.11.2017г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ГРАД 52.56 KB
Вътрешни правила за работа, документооборот и организация на деловодната дейност, и учрежденски архив в ОД "Земеделие" София град. 14.18 MB
Дата 13.01.2016 год. Заявление за предоставяне на административна услуга. 45.00 KB
Дата 13.01.2016 год. Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга. 38.50 KB
Дата 20.02.2017 год. Стандарти за административно обслужване. 26.00 KB
Дата 20.11.2015 год. ХАРТА НА КЛИЕНТА 2.82 MB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се принтира двустранно !!! Заявления на два отделни листа - НЕ се приемат!) 1.16 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg