17.04.2021


Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 34.00 KB
ОДЗ Заявление за издаване на акт за категоризация 38.50 KB
ОДЗ Заявление за издаване на копие на решение 38.00 KB
Протокол за идентифициране на имотни граници по чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 163.22 KB
Заявление за административни услуги, предоставяни от ОСЗ 206.33 KB
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. (Попълнените анкети могат да бъдат изпращани по електронна поща или пускани на обособените места в ОДЗ и ОСЗ) 82.56 KB
Заявление за пропаднали площи 42.00 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
Заявление за издаване на удостоверение за статут. 29.00 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 283.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »



                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ



Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg