26.01.2020


ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 283.47 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 374.68 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 308.86 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии ( чл, 17, ал. 1 от ЗОЗЗ ) 195.68 KB
Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 35.50 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 33.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" София-град. 83.98 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА 51.33 KB
ОДЗ Заявление за издаване на копие на решение 37.00 KB
ОДЗ Заявление за издаване на служебна бележка за липса на задължения 26.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg