15.07.2024


ДИРЕКТОР

инж. Петя Стоева


Функции

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
4. координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. , ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и ПРСР за периода 2021 - 2027 г.;
5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието  на територията на съответната област;
6. утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието;
7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
10. контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;
11. оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;
12. извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;
13. утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;
14. прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;
15. оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
16. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
17. назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
18. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
19. определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и производството по установяване на конфликт на интереси;
20. определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);
21. оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
22. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
23. изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието;
24. При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове;
25. Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар;
26.  Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията;
27. Директорът на областната дирекция взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други органи и организации.
28. Директорът на областната дирекция представя на министъра на земеделието, годишен доклад за дейността на областната дирекция "Земеделие;

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg