17.01.2022


478.19 KB
31.79 KB
30.68 KB
Днес, 18.07.2012 год. в изпълнение на Заповед № РД 46-260/23.03.2012 год. на Министъра на земеделието и храните и Заповед № РД 03-0102/13.06.2012 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – София град, комисия в състав, назначена със Заповед № РД 03-0176/17.07.2012 год. на Директора на ОД „Земеделие” София град”: се събра, за да проведе таен търг - първа тръжна сесия за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2012/2013 год., съгласно Заповед № РД 03-0102/13.06.2012 год. на Директора на ОД “Земеделие” – София град, обявена в брой 136/15.06.2012 год. на в-к “Сега” и на сайта на ОД”Земеделие” София град. На заседанието на тръжната комисия присъстваха всички членове на комисията, съгласно присъствен лист от 18.07.2012 год. Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.47ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 77.00 KB

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg