27.10.2021


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция "Земеделие" София - град 3.92 MB
Вътрешни правила за организационната структура, права, задължения и нива на докладване в Областна дирекция "Земеделие"-София-град 4.99 MB
В ъ т р е ш н и п р а в и л а за докладване на нарушения на етичния кодекс за поведение на служителите в областна дирекция „Земеделие”- София - град 107.00 KB
Вътрешни правила за условията и реда изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал. 7 и чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите, предоставени за ползване по реда на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и по реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определени в издадените по чл. 37в, ал. 4 и чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие” -София - град 97.08 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна дирекция „Земеделие” – София - град 127.20 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие"-София-град 1.72 MB
Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните документи и свързаните с тях документи и процедури в Областна дирекция „Земеделие” - София - град 93.61 KB
Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи и масиви за ползване на пасища, мери и ливади в Областна дирекция „Земеделие" - София-град 133.40 KB
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по отношение дейността на Областна дирекция „Земеделие” София - град 149.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЯ – ГРАД 236.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg