27.10.2021


Съобщение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изработване на План на новообразуваните имоти за парцели ІV и VІІ от Парцеларния план на „Малък стопански двор” в землището на с. Клисура, район Банкя, Столична община по реда на чл.45 ал.3 от ППЗСПЗЗ 10.91 KB
На основание Заповед № РД-03-050 / 30.04.2014г. на Директор на Областна Дирекция "Земеделие" София град и Публична покана № 9028860 от 30.04.2014г. публикуване на интернет страницата за Обществени поръчки с предмет: „Изработване на План на новообразуваните имоти за парцели ІV и VІІ от Парцеларния план на „Малък стопански двор” в землището на с. Клисура, район Банкя, Столична община по реда на чл.45 ал.3 от ППЗСПЗЗ”. 661.42 KB
Съобщение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” София град. 10.34 KB
Съобщение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на защитни очила за с видеодиспей за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” София град. 10.41 KB
Съобщение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” София град. 10.28 KB                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg