25.04.2024
     ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ-ГРАД

Областна дирекция „Земеделие“ - София-град е създадена с Постановление на Министерски съвет № 265 от 10.11.2009 год. като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието.

Дирекцията е правоприемник на Областна земеделска служба София, Областно управление „Земеделие и хранителна промишленост“ София-град, Областно управление „Земеделие, гори и аграрна реформа“ София-град и Областна дирекция „Земеделие и гори“ София-град.

Разположение/География: Област София-град  /най- малката област по големина в страната/ е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 м. Заобиколена е от Витоша, Стара планина,  Люлин, Лозенска планина.

Територията ѝ е 1.348 кв. км, от които населените и урбанизирани места заемат 245.5 кв. км, останалата площ е заета от земеделски територии, гори, територии за добив на полезни изкопаеми, територии за транспорт и инфраструктура.

-        обработваема площ - 32 800.9 ха

-        горски територии      - 40 565.0 ха

-        водни площи            -    4 724.3ха

 Почвите са предимно черноземни смолници, алувиално-ливадни и делувиално-ливадни, като за полупланинските райони са характерни канелените и кафявите горски почви.

Климатът е умерено-континентален, със средна годишна температура близо 10.6 градуса. Зимите в града са студени и снеговити. Мъглата е характерно явление в началото на зимния сезон. През зимата в София има средно по 58 дни със снежна покривка. Летата в София са топли и слънчеви. През лятото столицата остава малко по-хладна в сравнение с останалата част от страната, заради по-голямата си надморска височина. Пролетта и есента в София са сравнително кратки и са с променливо и динамично време. Средните годишни валежи са 581,8 mm, достигайки своя максимум в края на пролетта и началото на лятото, когато не са рядкост гръмотевичните бури.

Край източните квартали на гр. София тече река Искър, но в този си участък тя не е пълноводна. Други по-големи реки са Владайска, Перловска, Суходолска, Какач, Слатинска, Боянска, Бистришка, Банкянска, Блато.  През последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.

София е известна от древността с многобройните си минерални извори (15 находища с общ дебит на водите 130 l/s).

 

Административен център: гр. София – Столица на Република България. Областта се състои от една община – Столична община, в която са вкючени  38 населени места (68 землища).

 

Население: По данни от Националния статистически институт към 31.12.2020 год. населението на Столична община възлиза на 1 308 412 души.

 

Земеделие: На територията на област София-град съгласно приключилото „Преброяване на земеделските стопанства 2020“ упражняват дейност 2 302 бр. стопанства с местоположение в областта. Приоритетни сектори в областта са растениевъдство и животновъдство.

Общо използвана земеделска площ  - 28 082 ха, от която обработваема земя – 22 668 ха, трайни насаждения 76 ха и  постоянно затревени площи – 5 330 ха. Относителния дял на общо използвана земеделска площ / ИЗП /на област София град спрямо ИЗП – то  за цялата страна възлиза на 1%.

По култури  за периода на обследване  резултатите са – пшеница  - 6 003ха /спрямо засятите площи в страната – 0,50%/, ечемик – 1 969 ха /спрямо засятите площи в страната – 1,49%/, царевица зърно – 5 234 ха /спрямо засятите площи в страната – 0,89%/, слънчоглед – 5 672 ха /спрямо засятите площи в страната – 0,69%/.

На територията на област София град се отглеждат и много различни колтури в по- малки обеми: боб, нахут, соя, теф, елда, спелта, зеленчуци и др.

Брой  животни  - говеда и биволи – 4 374бр., овце – 4 484 бр., кози – 999 бр., свине – 33бр., птици – 43 633 бр. и пчелни семейства – 4 193бр.

 

За дирекцията:

Основните дейности на дирекцията са насочени към изпълнение на държавната политика в областта на земеделието за насърчаване развитието на конкурентоспособно земеделие, при устойчиво управление на природните ресурси и спазване на високи стандарти за безопасност на храните и хуманно отношение към животните и подобряване на качеството на живот.

Приоритетите и целите на дирекцията са насочени, както следва:

           Провеждане на информационна кампания за разясняване на възможностите на държавни помощи за насърчавене на хуманно отношение към животните;

Насърчаване на биологично производство;

           Съдействие на земеделските стопани за включване и усвояване в максимална степен на предлаганите държавни помощи и европейски средства за финансиране на земеделието като инструмент за решаване на проблемни и приоритетни насоки в земеделската политика.

           Информационна кампания непосредствено преди започване на Кампания за приемане на заявления за подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания ;

           Добра екипност и взаимопомощ между експертите в дирекцията;

           Постоянна съвместна работа с експерти на МЗХГ и земеделските стопани на територията на областта;

           Подобряване качеството на предлаганите административни услуги от страна на работещите експерти в ОДЗ и ОСЗ;

           Подобряване на информацията, събирана и обобщавана в ОДЗ;

           Публикуване на информация и набор на данни на портала на отворени данни.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg