12.04.2024

П Р О Т О К О Л № 1 oт 13.11.2023 г. за проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 197.00 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 27.10.2023 г. от проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писма на Министерство на земеделието и храните, с изх. № 66 – 2443/04.10.2023 г.; изх. № 66-3407/04.10.2023 г. 293.00 KB
ЗАПОВЕД № РД -04 - 198 гр. Бургас, 02.10.2023 г. - На основание чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и протокол от работата на комисията за земите от ДПФ за стопанската 2023/2024 г., с посочените ползватели при спазване на следните условия - публикувана на 23.10.2023г. 165.50 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 4.50 MB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за ползване на свободните пасища, мери и ливади. 4.68 MB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Констативен протокол от 21.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.29 KB
Констативен протокол от 08.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с с чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ. 67.10 KB
П Р О Т О К О Л № 3 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 109.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 516.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации