25.02.2024

Констативен протокол от 04.01.2022 г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ - публикуван на 05.01.2022г. 84.00 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, с начин на трайно ползване „Пасища, мери“ и „Ливади“ - публикувана на 04.01.2022г. 72.83 KB
ПРОТОКОЛ № 1 от 21.12.2021 г. за проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писмо на Министерство на земеделието, храните и горите с изх. № 66 – 3767/25.11.2021 г.-публикуван на 21.12.2021г. 141.00 KB
Процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за създаване и отглеждане на трайни насаждения-публикувана на 20.12.2021г. 497.85 KB
Констативен протокол от 15.12.2021г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 83.00 KB
Заповед № РД-04-439 / 29.11.2021 г. за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения-публикувана на 01.12.2021г. 735.40 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 83.00 KB
П Р О Т О К О Л на комисията за предоставяне на земи от ДПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 101.03 KB
Заповед № РД - 04- 406/11.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на пасища, мери ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл.102, 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 1.04 MB
ЗАПОВЕД № РД 04 – 139/30.08.2021 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия за имоти от ДПФ 73.74 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации