29.05.2024

П Р О Т О К О Л № 1 от 25.07.2022 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас, на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ-публикуван на 29.07.2022г. 503.00 KB
Констативен протокол от 15.07.2022 г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ. 73.95 KB
Откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2022/2023 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения - публикувана на 20.06.2022г. 1.10 MB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 35 гр. Бургас, 21.03.2022 г. На основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСППЗ, във връзка с протокол № 1 на комисията от 25.02.2022 г. и протокол № 2 на комисията от 25.02.2022 г. с резултатите от проведените тръжни сесии по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022г. -/Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини/-публикувана на 22.03.2022г. 72.98 KB
ПРОТОКОЛ от 18.03.2022г. на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 – 26/23.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища“ и „ливади“-публикуван на 18.03.2022г. 192.04 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ-публикуван на 16.03.2022 84.00 KB
Списък-приложение /към Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023/ публикуван на 01.03.2022г. 353.34 KB
Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023-публикувана на 01.03.2022г. 111.64 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 25.02.2022 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас, на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 04-15 от 04.02.2022 г. на директора на ОД “Земеделие” - Бургас, се проведе търг (трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ-публикуван на 01.03.2022г. 110.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 25.02.2022 г. на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните земи от ДПФ, Заповед № РД 46 – 103/24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, и Заповед № РД 04 - 14/04.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Бургас, се проведе търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи-публикуван на 01.03.2022г. 101.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации