26.09.2023

Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ-публикуван на 16.03.2022 84.00 KB
Списък-приложение /към Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023/ публикуван на 01.03.2022г. 353.34 KB
Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023-публикувана на 01.03.2022г. 111.64 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 25.02.2022 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас, на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 04-15 от 04.02.2022 г. на директора на ОД “Земеделие” - Бургас, се проведе търг (трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ-публикуван на 01.03.2022г. 110.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 25.02.2022 г. на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните земи от ДПФ, Заповед № РД 46 – 103/24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, и Заповед № РД 04 - 14/04.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Бургас, се проведе търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи-публикуван на 01.03.2022г. 101.50 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, и за ползване на свободните пасища, мери и ливади-публикувано на 07.02.2022г. 1.33 MB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 13 от 03.02.2022 г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини - публикувана на 07.02.2022г. 72.79 KB
ПРОТОКОЛ №1 от 10.01.2022г за прошеден търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл.24а, от ЗСПЗЗ, чл.47б от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 12.01.2022г. 139.50 KB
Констативен протокол от 04.01.2022 г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ - публикуван на 05.01.2022г. 84.00 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, с начин на трайно ползване „Пасища, мери“ и „Ливади“ - публикувана на 04.01.2022г. 72.83 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации