14.06.2024

Заповед №РД-04-231/30.05.2024г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” за одобряване на План на новообразуваните имоти за ПИ с идентификатор 27169.33.38 по КККР на с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат, обл. Бургас, собственост на ДПФ-МЗХ от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ Публивано на 13.06.2024г. 1.10 MB
ПРОТОКОЛ от 02.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 –169/28.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища“ и „ливади“. 159.18 KB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 181 от 14.03.2024 г. - На основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСППЗ, във връзка с протокол № 1 и протокол № 2 от 13.02.2024 г. на комисията с резултатите от проведените тръжни сесии по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 г. /Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини/ 73.66 KB
Заповед за одобрение на списъци със свободни имоти, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година 918.19 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ. 74.32 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилaгане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 4.17 MB
Тръжни документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за ползване на свободните пасища, мери и ливади /публикувани на 26.01.2024г./. 4.67 MB
Тръжни документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения /публикувани на 26.01.2024г./. 5.67 MB
О Б Я В A: Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и за ползване на свободните пасища, мери и ливади /публикувана на 26.01.2024г./. 95.00 KB
Констативен протокол от 28.11.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 84.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации