13.04.2024

З А П О В Е Д № РД 11–444 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2054/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 7 от 15.09.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на землището с. Крушевец 2.08 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 450 гр. Бургас; 02.10.2017г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2060/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 8 от 20.09.2017 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Равадиново 2.57 MB
З А П О В Е Д № РД 11-248/ 24.07.2017г. гр. Бургас; 107.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 442 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2050/29.09.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на гр.Созопол 332.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11–133 24.01.2018г. гр. Бургас; На основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс във връзка с постъпил от ОСЗ- Созопол доклад с вх.№ 221 от 23.01.2017г. в ОД «Земеделие» Бургас за констатирана очевидна фактическа грешка в Споразумение с вх.№ 4 от 13.09.2017г. за създаване на масивите за ползване за землището на с.Равна гора, ЕКАТТЕ 61114, община Созопол, респективно в Заповед № РД 11–441/02.10.2017 г., изразяваща се в двойно генериране на имотите от масивите за ползване и сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на ползвателите ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯНЕВ и „ЕКВАТОР” ЕООД, поправям Заповед № РД 11– 441/02.10.2017 г. 1.57 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –601 гр. Бургас; 10.11.2017г. На основание чл.156, ал.1 от АПК оттеглям изцяло Заповед № РД-11-445/02.10.2017г., издадена на основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2055/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ. На основание чл.156, ал.3 от АПК, във връзка с възникнали нови обстоятелства обективирани в представен доклад с вх.№ 2446/10.11.2017г. на комисията назначена със Заповед РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас, във връзка с представено ново доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ, с вх.№ 12/30.10.2017г., с участието на ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Индже войвода 2.51 MB
З А П О В Е Д № РД 11–445 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2055/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 11 от 27.08.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на землището с.Индже войвода 2.19 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 447 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2057/29.09.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Вършило 1.14 MB
З А П О В Е Д № РД 11–446 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2056/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 2 от 05.09.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Зидарово 3.23 MB
З А П О В Е Д № РД 11–440 02.10.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2051/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-248/24.07.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 5 от 13.09.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Росен 2.37 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации