Върни се горе

В общинската служба по земеделие се регистрират договори за наем на земеделска земя, сключени при спазване на изискванията на чл. 4а и 4б от ЗСПЗЗ. Според правилата за регистриране на договори, отказът да се извърши регистрацията на представен договор представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с § 8 от II3P на АПК, който подлежи на контрол за законосъобразност по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Когато общинските служби по земеделие установят наличието на повече от едно правно основание за ползване на един и същи имот, то следва да уведомят съответните лица за разрешаване на спора за ползване на имота.

Отношенията между съсобствениците са регламентирани в Закона за собствеността, съгласно който правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица. Частите на съсобствениците се считат равни до доказване на противното. Всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. Когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ.

С оглед гореизложеното разрешаването на колизията кой от представените два или повече договори за ползване на един и същи имот е действителен за съответната стопанска година, както и кое от представените от съсобствениците правни основания за ползване на имота е с приоритет, е извън компетенциите на общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие” и министъра на земеделието. Ако страните по сключените договори, респ. съсобствениците на имота, не разрешат спора помежду си, то следва да се обърнат към компетентния съд.