Върни се горе

При регистрация на земеделски стопани попълването на анкетните формуляри следва да бъде съобразено с изискванията на чл. 7. ал. 1, т. 4 от Наредба 3 от 1999  г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани т.е. за използваната земеделска площ се посочва идентификатора на имот по кадастрална карта и кадастрални регистри, както и правното основание за нейното ползване съгласно чл. 41 Закона за подпомагане на земеделските производители, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи. Когато няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) идентификатора на имота се определя съгласно картата на възстановената собственост.

При одобрена и влязла в сила КККР в анкетните формуляри задължително се описва само актуалния номер на идентификатора на имота по КККР.