Върни се горе

Община Бяла ще оборудва лодкостоянка, сдружение „Черноморски изгрев“ ще  изпълнява План за производство и предлагане на пазара на основните продукти от риболов

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев подписа договори за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

По Програмата община Бяла ще получи 750 138 лв. безвъзмездна финансова помощ за оборудване на лодкостоянка в акваторията на Пристанище „Чайка“ гр. Бяла. Проектното предложение е одобрено по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

От модернизацията на съоръжението ще се възползват рибари, представители на дребномощабния крайбрежен риболов. Обособената лодкостоянка ще се оборудва с 14 бр. понтонни кейове. Предвидените дейности по проекта включват още системи за наблюдение.

След изпълнение на инвестицията ще се разшири капацитетът на лодкостоянката, като местата за рибарски лодки ще се достигнат 160. С реализацията на проекта  ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов. Модернизацията на съоръжението ще допринесе за опазването на околната среда, както и за повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.

Вторият договор, който бе сключен днес от Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., е за предоставяне на 77 250 лв. безвъзмездна финансова помощ на сдружение „Черноморски изгрев“. Бенефициентът в качеството му на организация на производителите на продукти от риболов ще изпълнява План за производство и предлагане на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на сдружението в рамките на една година. Финансирането на предвидените дейности от плана се осъществява в рамките на мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“.

Част от дейностите в плана включват реализация на рекламна кампания, провеждане на обучения за рибарите, закупуване на облекла за екипажите на корабите и др.

С реализирането на проекта ще бъдат постигнато подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов, избягване и намаляване на нежелания улов, насърчаване на устойчиви риболовни дейности, намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

Сдружение „Черноморски изгрев“ е първата одобрена от министъра на земеделието организация на производителите на продукти от риболов, като вече има опит с изпълнение на  План за производство и предлагане на пазара по предходен прием по мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“.

Сподели в: