Върни се горе

Дискусията протече в три панела

По отношение на темата за „Устойчивите продоволствени системи” болшинството делегации подчертаха важността на късите вериги за доставки, като основен гарант при кризи за осигуряване на продоволствената сигурност. Продоволствено независима система може да бъде постигната чрез повишаване на производителността. Комисар Войчеховски подкрепи България в идеята за създаването на логистични центрове, подчерта важността на намаляването на разхищението на храни, стимулиране на обединяването на земеделските производители в организации на производители, изграждането на местни пазари и намирането на начини за скъсяване на изминатите километри от фермата до трапезата на всички храни и продукти, като изтъкна, че това са важни стъпки  за гарантиране на продоволствената сигурност. Той подчерта значението на обмена на добри практики в тази област.

В светлината на кризата в Украйна, всички участници изразиха своята солидарност, като подчертаха нуждата от съвместни и координирани действия за гарантиране на продоволствената сигурност на населението на Европа.

Втората дискусия беше на тема „Устойчиви въглеродни цикли и ролята на земеделието и опазването на почвата в постигането на целите за климатична неутралност“.

Повечето държави членки включително България подчертаха, че не разполагат с разработени практики и методологии за изчисление на погълнатия въглерод и намаляване на парниковите газове, но работят усилено, включително с научните среди, за въвеждането на такива модели, методи за изчисление и обмен на добри практики. Повечето държави-членки подчертаха, че въвеждането на такива практики не трябва да води  до увеличаване на административната тежест за земеделските стопани и трябва да гарантира адекватни стимули. Комисията акцентира върху начина на представяне на информацията на заинтересованите страни, с цел да не се създават страхове у фермерите и се съгласи, че те трябва да получат справедливо заплащане за усилията си.

Делегациите обсъдиха също Стратегическите планове на ОСП, като акцентираха върху по-справедливото разпределение на средствата и увеличената екологична амбиция. България се нарежда сред първите три държави по процент на национално съфинансиране, заедно с Чешката република.

Сподели в: