Върни се горе

„Горският сектор е жизнено важен. Има социален ефект, създавайки заетост, и икономически - допринасяйки за 5% от БВП.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов в Троян при откриване на научно-практическа конференция на тема „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“.  В дискусията участваха Донка Михайлова, кмет на община Троян, чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, представители на бизнеса и неправителствени организации, експерти от Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия. 
Ресорният заместник-министър акцентира, че усилията на министерството са насочени към постигането на баланс при управлението на горите, като уточни, че 75% от тях са държавна собственост. „Имате подкрепата на министър Иван Иванов, съвместно ще търсим най-добрите решения за работа в сектора“, посочи още той. 
„Миналата седмица бе проведено и заседание на Националния съвет по горите - консултативният орган към министъра“, припомни инж. Чамбов. Той уточни, че по време на заседанието са разгледани пакет от мерки, разработени от Министерство на земеделието, за подобряване на работата в горите. По думите му членовете на съвета са подкрепили предложенията, които са насочени към предприемане на действия за избягване на ограничителни и дискриминационни изисквания при провеждане на процедури за възлагане на дейностите и при продажбата на дървесина, и повишаване на прозрачността. 
В рамките на съвета са обсъдени и Наредбата за сечите, както и заповедите за ограничаване на тази дейност във вековните гори и около водни басейни. Участниците в съвета са се обединили около тезата, че заповедите в този си вид са лесовъдски необосновани. „Нужно е да търсим изменение или отмяна и да създадем механизми за доброто стопанисване на крайречните местообитания“, заяви земеделският заместник-министър.  Той уточни още, че на база на становищата от съвета и позициите на представителите в конференцията, ще се вземе общо решение с Изпълнителна агенция по горите по темата, което ще бъде представено на министъра с предложение за последващи действия. 
Относно развитието на сектор гори на местно ниво, инж. Чамбов коментира, че той е структороопределящ за региона, създава работни места и допринася за икономическото му развитие. Той допълни още, че дървопреработвателните предприятия, които е посетил в района, имат много добра организация на работа и са положителен бизнес пример. 
По време на дискусията бе представено актуалното състояние на горите и бяха очертани основни тенденции за развитието на сектора. Внимание бе обърнато на дървообработването и мебелната индустрия, която е важен ползвател на суровина, и има сериозен икономически принос в развитието на целия сектор. 
Представителите на бизнеса и неправителствения сектор поставиха въпроса за дърводобива, като посочиха, че подценяването на важността му през последните 20 години е сред основните причини за недостиг на суровина и един от проблемите, които срещат. Според тях трябва да отпаднат забраните за сеч, както и да се работи в посока за изпълнение на годишните планове за ползване на дървесина.

Сподели в: