Върни се горе

Заемите за междинните и окончателни плащания по одобрени проекти на общините, бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство за периода (ПМДР) 2014 – 2020 г., се предоставят по облекчен механизъм. Това стана възможно след като Министерски съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи и тяхното възстановяване. Постановлението е обнародвано в днешния брой 75 на Държавен вестник.

С приемането му се осигуряват необходимите средства за общините, бенефициенти по ПМДР 2014 – 2020 г. за осъществяване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответните проекти. По този начин  ще бъде постигнато по-ефективно изпълнение на заложените цели по ПМДР 2014 – 2020 г.

Сподели в: