Върни се горе

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. откри прием по мярка 1.2. „Здраве и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби, включително и такива, които извършват риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат да са физически, юридически лица или еднолични търговци. Мярката е с общ бюджет от 452 456.82 лв. и по нея ще бъдат подпомогнати инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби . Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева. Максималният процент на съфинансиране е от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи, като помощта за кандидати, които са представители на дребномащабния крайбрежен риболов е в размер на 80 % от общите допустими разходи. За останалите кандидати, помощта е в размер на 50 % от общите допустими разходи. За кандидати, които попадат извън определението за малки и средни предприятия, помощта е в размер на 30 % от общите допустими разходи.

 

По мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ ще могат  да се компенсират допълнителните разходи или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги. По нея могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.Тя е с общ бюджет  6 204 870.67 лв., който е разпределен в два сектора-„Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по  Натура 2000“ и „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ .

Размерът на пропуснатите приходи и по двата сектора се определя съгласно Методология за изчисляване на компенсациите, която е приложена към Условията за кандидатстване по процедурата.

Приемът на проектни предложения по двете мерки ще продължи до 26.08.2019 г. включително.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

  

Сподели в: