Върни се горе

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

С допълнителния финансов ресурс ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост и са получили до 26,83 точки по критериите за оценка.

Поради високия интерес и с цел подобряване на икономическите резултати на по-голям брой земеделски стопанства, улесняване на преструктурирането и модернизирането им, Управляващият орган на ПРСР публикува за обществено обсъждане Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Писмени предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да бъдат правени в срок до 9 юли 2021 г. (включително). Проектът на заповед е публикуван  на официалната интернет страница на министерството на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.

Сподели в: